Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 1 Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Uluslarası ilişkiler Bölümü Dersi - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 1


  Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Uluslarası ilişkiler Bölümü Dersi - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri

  1-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dalları arasında yer almaz?
  A) Ekonomi Sosyolojisi
  B) Bilgi Sosyolojisi
  C) Dil Sosyolojisi
  D) Tüze Sosyolojisi
  E) Eğitim Sosyolojisi


  2-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken etik (ahlak) standartlarından değildir?
  A) Açıklık
  B) Objeye veya konuya zarar vermemek
  C) Araştırmacının kimliğini saklamaması
  D) Dürüstlük ve gerçeklik
  E) Güvenirlilik


  3-) Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırmada olması gereken ilkelerden biri değildir?
  A) Nesnellik
  B) Hipotezi formüle etmek
  C) Doğruluk
  D) Sınırlılık
  E) Basitlik ve açıklık


  4-) Bilimsel yöntemde takip edilmesi gereken aşamalardan ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konu ile ilgili bilgilerin toplanması
  B) Hipotezi formüle etmek
  C) Verileri toplamak ve analizini yapmak
  D) Rapor hazırlanması
  E) Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak


  5-) Ölçme aracının ölçmek istediğimiz niteliği doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?
  A) Kuram
  B) Güvenirlilik
  C) Geçerlilik
  D) Korelasyon
  E) Gerçeklik


  6-) Temel konusu uygarlık, kültür, toplum, sınıf ve grup tipleri olan sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Din Sosyolojisi
  B) Eğitim Sosyolojisi
  C) Ekonomi Sosyolojisi
  D) Hukuk Sosyolojisi
  E) Bilgi Sosyolojisi


  7-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi etkileşimcilik yaklaşımının temsilcilerinden birisi değildir?
  A) W. James
  B) J. Dewey
  C) C.H. Cooley
  D) W. Thomas
  E) L. Coser


  8-) “Endüstrileşmiş toplumlarda ortaya çıkan kuralsızlık dizisine” Durkheım ne ad verimiştir?
  A) Burjuva
  B) Anomi
  C) Bilinç
  D) Patriyarki
  E) Proleterya


  9-) Belirli bir otoritenin olduğu yerde çatışmanın varlığından sözeden düşünür kimdir?
  A) R. Merton
  B) Parsons
  C) J. Dewey
  D) R. Dahrendorf
  E) L. Coser


  10-) “İnsanlar gruplara kabul edilmek isterler, çünkü gruplarda ödül mekanizması vardır” diyen düşünür kimdir?
  A) P.M. Blau
  B) B. Malinowski
  C) A. Smith
  D) J.S. Mill
  E) G.C. Homans


  11-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Leplay okulunun görüşlerini benimseyip, bu alanda çalışmalar yapmıştır?
  A) Ahmet Rıza
  B) Salih Zeki
  C) Ziya Gökalp
  D) Ahmet Şuayip
  E) Prens Sabahattin


  12-) “İdeal Tip Analizi” ve “Tarihi Analiz” tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karl Marx
  B) E. Durkheim
  C) A. Comte
  D) Max Weber
  E) H. Spencer


  13-) “Kadınlarla erkekler aynı muameleye tabi tutulacaksa hukuki yapıda, toplumsal politikalarda ve sosyal yapıda büyük değişiklikler yapılması gerekmektedir” görüşünü savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyal Alışveriş Kuramı
  B) Radikal Feminist Yaklaşım
  C) Liberal Feminist Yaklaşım
  D) Sosyalist Feminist Yaklaşım
  E) Çatışmacı yaklaşım


  14-) Aşağıdakilerden hangisi toplumun olabilmesi için gerekli şartlardan birisi değildir?
  A) Ortak bir toprak parçası
  B) Belli bir idareyi benimsemek
  C) Ortak tüketim biçimine sahip olmak
  D) Ortak kültüre sahip olmak
  E) Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak


  15-) “Toplumsal yapı” kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Toplumsal yapı kültür, toplumsal sınıf, statü, rol, grup ve kurumlardan oluşur.
  B) Bireyler belli davranışları, toplumsal yapıdaki yerlerine bağlı olarak öğrenirler.
  C) Toplumsal yapı toplumun bir çerçevesidir.
  D) Toplumsal yapı birbirinden bağımsız parçalardan oluşur.
  E) Toplumsal yapı toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkiler bütünüdür.


  16-) Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüsüne ne ad verilir?
  A) Master statü
  B) Kazanılmış statü
  C) Edinilmiş statü
  D) Doğrudan statü
  E) Geliştirilmiş statü


  17-) Güç ve düzenin sağlanması görevini üstlenen toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilim
  B) Politik
  C) Eğitim
  D) Tıp
  E) Aile


  18-) Aşağıdakilerden hangisi toplum türleri arasında yer almaz?
  A) Avcılık ve Toplayıcılık toplumları
  B) Göçebe ve çobanlık toplumları
  C) Tarım toplumları
  D) Endüstri öncesi toplumlar
  E) İlkel tarım toplumları


  19-) Fonksiyonalist kurama göre yaşama bir anlam kazandırma işlevini yerine getiren toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aile-Din
  B) Eğitim-Hukuk
  C) Askeri-Eğitim-Siyaset
  D) Tüm kurumlar
  E) Eğitim-Aile


  20-) “Dil, inanç, değer, norm ve bir nesilden diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütün” nedir?
  A) Değer
  B) Kültür
  C) Toplumsallaşma
  D) Sınıf
  E) Grup


  21-) Toplum içinde özel bir biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?
  A) Popüler kültür
  B) Yüksek kültür
  C) Gerçek kültür
  D) İdeal kültür
  E) Yaygın kültür


  22-) Aşağıdakilerden hangisi yerleşik davranış kurallarının özelliklerinden birisi değildir?
  A) Birey toplumsallaşma aşamasında öğrenir.
  B) Günlük faaliyetlerimizi düzenler.
  C) Her toplumda aynı özellikleri taşır.
  D) Farklı dereceleri vardır.
  E) Ödül ve cezaya dayalıdır.


  23-) I. TV seyretmek
  II. Heykelcilik
  III. Pop müzik dinlemek
  IV.Fotoğraf çektirmek
  V. Golf maçına gitmek
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaygın kültür de varolan değerlerdendir?
  A) I
  B) I-II-III
  C) II-IV-V
  D) I-III-IV
  E) II-III-V


  24-) Aşağıdakilerden hangisi etnosentrik grupların özelliklerinden değildir?
  A) Objektif olamazlar
  B) Anlayış ve hoşgörüyü redederler
  C) Ayrımcılık ve dışlama içerdiğinden olumsuzdur
  D) Kendi grubunu üstün görür
  E) Grup bağlılığı sağlamada olumsuz etkilidir


  25-) “Bireyin bir kimlik kazandığı, yaşadığı toplumun üyesi haline geldiği etkileşim sürecine” ne ad verilir?
  A) Grup oluşturma
  B) Statü kazanma
  C) Toplumsallaşma
  D) Kişilik kazanma
  E) Rol alma


  26-) Grup üyeleri arasında gerekli uyum ve dayanışmayı artırıcı lider türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Açıklayıcı lider
  B) Otoriter lider
  C) Araçsal lider
  D) Demokratik lider
  E) Bırakınız yapsıncı lider


  27-) Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıkları içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplumsallaşma
  B) Rol alma
  C) Ayna benlik
  D) Benlik
  E) İzolasyon


  28-) Sosyolojideki “rol alma” kavramını geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) C. H. Cooley
  B) W.G. Sumner
  C) R. Merton
  D) H. Hyman
  E) G.H. Mead


  29-) Fiziksel yeteneklerin yanında takım ruhununda öğrenildiği toplumsallaşmada etkili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aile
  B) Kitle iletişim araçları
  C) Sportif etkinlikler
  D) Çalışma ortam
  E) Arkadaş grupları


  30-) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin toplumsallaşmanın özelliklerinden birisi değildir?
  A) Bu dönemde eş önemlidir.
  B) Orta yaş bunalımı başlar.
  C) Gençliğin çılgınlıkları azalır
  D) Sorumluluklar azalır.
  E) Gelecek kaygısı artar.


  Cevaplar

  1-) D
  2-) C
  3-) A
  4-)D
  5-) E
  6-)A
  7-) C
  8-) B
  9-) A
  10-) C
  11-) C
  12-) B
  13-) C
  14-)D
  15-) A
  16-) C
  17-) E
  18-) C
  19-) E
  20-) B
  21-) D
  22-) B
  23-) A
  24-) E
  25-) C
  26-) E
  27-) E
  28-) B
  29-) B
  30-) E


  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı ikinci bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Üçüncü Bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Dördüncü Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 6. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri