Hoşgeldiniz.

Edebi Kavramlar - Paragraflarda En çok Karşılaşılan Kavramlar PARAGRAFLARDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN KAVRAMLAR: Açıklık: Yazının herkes tarafından anlaşılır olmasıdır. Akıcılık: Yazının okunuşunda zorlanma olmaması ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Edebi Kavramlar - Paragraflarda En çok Karşılaşılan Kavramlar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Edebi Kavramlar - Paragraflarda En çok Karşılaşılan Kavramlar


  PARAGRAFLARDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN KAVRAMLAR:

  Açıklık: Yazının herkes tarafından anlaşılır olmasıdır.

  Akıcılık: Yazının okunuşunda zorlanma olmaması, yazının rahat okunabilmesidir.

  Aktüel: *Güncel. *Yakın zamanda gerçekleşmiş olan…

  Anaç: *Yemiş verecek durumdaki ağaç. *Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan.
  *İri, kart. *Verimli.

  Arı dil: Sade, Öz Türkçe.

  Basmakalıp: Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe.

  Benzetme: Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzeti, teşbih.

  Betimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.

  Bezgin: Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş.

  Biçim: Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

  Bilinç: İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.

  Biyografi: Bir kimsenin hayatını konu alan yazılardır.

  Bulgu: Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.

  Çağdaş: *Aynı anda yaşayan. *Çağın şartlarına uygun yaşayan.

  Çevirmen: Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, mütercim.

  Dağarcık: Bellek. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. Bilgi.

  Deneme: Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü.

  Devinim: Hareket.

  Didaktik: Öğretici.

  Doğallık: Olduğu gibi yansıtma durumu. Süse, sanata girmeden anlatma.

  Doğaüstü: Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü.

  Duruluk: Gereksiz sözcüklere yer vermeme. En kısa yoldan aktarma.

  Duyarlık: Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassaslık, hassasiyet.

  Duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum.

  Duyuş: Seziş. Sezme işi.

  Düş: Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Gerçek olmayan şey, imge, hayal.

  Düşsel: Düş ile ilgili, hayalî.

  Düşünsel: Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

  Düzyazı: Şiir olmayan söz ve yazı, nesir, mensur, inşa.

  Ebru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.

  Eleştiri: Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.

  Eleştirmen: Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit.

  Estetik: Sanatta ortaya konulan güzellik.

  Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal.

  Fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî.

  Gerçeküstü: Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite.

  Göreceli: Kesin olmayan, kişiden kişiye değişebilen.

  Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.

  Güncel: O gün yada yakın zaman aralığında geçen her şey.


  İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.

  İçgüdü: Doğuştan gelen.

  İçtenlik: Yapmacıksız, içten geldiği gibi anlatma.

  İmbik: Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı.

  İmge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, imaj, hülya.

  İnandırıcılık: Anlatılanların doğru olduğuna inanılmasının sağlanması.

  İrdelemek: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebbu etmek, mütalaa etmek.

  İroni: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. Gülmece.

  İşlev: Görev, fonksiyon.

  İzlenim: Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj.

  Kanı: İnanç, düşünce, kanaat.

  Karakter: Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

  Kaygı: Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.

  Kesit: Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç, bölüm.

  Kişisel: Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî.

  Köken: Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe.

  Kuram: Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori.

  Kurgu: Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.

  Kültür: Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü.

  Kültürel: Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

  Lirik: Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren.

  Mistik: Açıklanamayan, akıl dışı.

  Nesnel: Objektif, yorumsuz, herkesçe aynı kabul edilen.

  Olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

  Ölçüt: Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter.

  Öz eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği eleştiri, otokritik.

  Özgü: Birine veya bir şeye ait olan.

  Özgünlük: Başkasına benzememe, ayırt edilebilme.

  Özlülük: Az sözle, çok şey anlatma.

  Özümlemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.

  Özümsemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.

  Özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.

  Realite: Gerçek.

  Sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.

  Salt: İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. Yalnızca. Duru.

  Saptamak: Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.

  Sav: İddia, savunulan düşünce.

  Sentez: Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.

  Sezgi: Sezme yeteneği, feraset. Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek.

  Söz Dağarcığı: Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi.

  Süreç: Devam eden zaman. Birbirini takip eden olaylar dizisi.

  Şematik: Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı, biçimi.

  Tekdüzelik: Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk.

  Tema: Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.

  Terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime.

  Tip: Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.

  Tutarlılık: Anlatılanların birbirini tutması, birbiriyle çelişmemesi.

  Tutku: Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

  Tutum: Tutulan yol, davranış.

  Üslup: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil.

  Varsayım: Bir an için var olduğunu düşünme.

  Virtüöz: Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı.

  Yalınlık: Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik.

  Yapıt: Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser.

  Yazım: Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla.

  Yazın: Olay, duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı.

  Yazınsal: Edebî.

  Yeğlemek: Diğerlerinden daha üstün görüp bir şeye yönelmek, yeğ tutmak, tercih etmek.

  Yeti: Bir işi yapabilme gücü.

  Yetkin: Gerekli seviyeye ulaşmış, mükemmel.

  Yorum: Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.

  Zanaat: El ustalığı isteyen işler.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.