Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesi , Tarihi İstiklal mücadelesinin en çetin bir safhasında milletin duygularını belirtecek bir "İstiklal Marşı"nın yazılması istenmiş ve böylece , Maarif Vekaleti

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesi, Tarihi Bilgiler

  Sponsorlu Bağlantılar
  İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesi, Tarihi  İstiklal mücadelesinin en çetin bir safhasında milletin duygularını belirtecek bir "İstiklal Marşı"nın yazılması istenmiş ve böylece, Maarif Vekaleti tarafından bir müsabaka açılmış ve müsabakada birinciliği kazanacak zata 500 lira nakdi mükafat verileceği ilan edilmişti.

  Yurdun her tarafından 500'den fazla şair müsabakaya girmişti. Fakat yazılan marşlar, milletin hissiyatına tercüman olacak bir durumda değildi.

  Mehmet Akit, marşın mükafatlı olmasından dolayı müsabakaya katılmamıştı. Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi böyle bir marşın ancak, Safahat nazımı şair Mehmet Akif tarafından yazılabileceğine inanmış ve 5 Şubat 1337, Miladi 1921 tarihinde şu mektubu kendisine yazmıştır.

  "Pek aziz ve muhterem efendim,

  İstiklal marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamaklarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır Zat-i üstatanelerinin matlub şi'iri vücuda getirmeleri maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç vasıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbeti arz ve tekrar eylerim.''

  Bu mektubun yazılmasından bir ay bile geçmeden milletin istediği İstiklal Marşı yazılmış ve kahraman orduya ithaf olunmuştu.

  Marş, Maarif Vekili Hamdullah Suphi ve arkadaşları tarafından beğenilmişti. Yalnız bu marşın üstata-ı rencide etmeden Büyük Millet Meclisi'nden (ozelbilgiler.com) nasıl geçirileceği üzerinde düşünülmüştü. Bu sıralarda Maarif Vekaletince seçilen yedi marş da Büyük Millet Meclisi'ne getirilmişti.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Mart 1337 (1921) tarihindeki toplantısında kararı, Karesi Meb'usu Basri Çantay, Meclise gelen marşlardan birinin okunması için bir takrir vermişti. Bu takrir Meclis üyelerinin reyine sunulmuş ve tasvip olunmuştur.

  Marşlardan birinin okunması için Meclis Reisi tarafından, Hamdullah Suphi Bey kürsüye davet edilmiş ve ezcümle şöyle konuşmuştur:
  -Arkadaşlar, hatırlarsanız, Maarif Vekaleti son mücadelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş için şairlerimize müracaat etmiştir. Birçok şiirler geldi, burada yedi tanesi en fazla vasfı haiz olarak görülmüş ve seçilmiştir.

  Hamdullah Suphi, Mehmet Akif'ten bir marş yazmasını rica ettiğini, marşın yazıldığını, beğenildiğini söylemiş ve intihabının Meclis'e ait olduğunu da sözlerine ilave etmiştir.

  Hamdullah Suphi, gür sesiyle Meclis'in kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okumuştur.

  "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet
  Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İSTİKLAL"
  mısraları ile bu marş, Meclis üyelerinin şiddetli ve heyecanlı tezahüratına vesile olmuş, salon alkış sesleriyle dolmuştur.

  Kastamonu mebusu Dr. Suad Beyin 12. Mart. 1337 (1921) tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyasetine vermiş olduğu takrirde:

  Riyaset-i Celileye :

  Müzakere kifayetini ve Mehmet Akif Beyin İstiklal Marşı'nın kabulünü teklif ederim.

  Bundan başka Bolu mebusu Tunalı Hilmi de takrir vermiş ise de reddedilmiş ve gene aynı tarihte Karasi mebusu Hasan Basri tarafından Riyaset-i Celileye verilen takrirde:

  Riyaset-i Celileye :

  "Bütün meclisin ve halkın takdiratını celbeden Mehmet Akif Beyefendinin şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim. ' '

  Takrir Meclis Reisi tarafından oya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

  Böylece Mehmet Akif tarafından yazılan marş İstiklal Marşı olarak ekseriyetle kabul edilmiştir.

  Kırşehir Meb'usu Müfid Efendi, bu marşın, Hamdullah Suphi Bey tarafından Kürsüde tekrar okunmasını Konya Mebusu Refik Koraltan da Milletin ruhuna tercüman olan iş bu İstiklal Marşının ayakta dinlenmesini teklif etmiştir.

  Bunun üzerine 12 Mart 1337 (1921) 'de kabul edilen ve kanuniyet kes beden İstiklal Marşı tekrar Hamdullah Suphi tarafından okunmuş ve marş ayakta dinlenmiştir.

  "Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın,
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın."

  İşte bu ruh ve iman ile Türk Ordusu Sakarya boylarında, İzmir yollarında Allah'ın lütuf ve insaniyle şecaat ve kahramanlıklarını göstermiş ve nihayet 9 Eylül 1922 tarihinde Hakk'ın vaat ettiği o parlak güneş, İzmir ufuklarında doğmuş, Müslüman Türkün satvet ve kudreti karşısında düşman büyük bir hezimete uğramış ve denize dökülmüştür.

  Aziz ve mübarek vatanımızın her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, zaferin şahikasına ulaşmıştır. Nitekim İstiklal Marşında:

  "Korkma ! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O, benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
  O, benimdir; o, benim milletimindir ancak!" mısraları ne derin bir mana taşımaktadır.

  İzmir'in meşhur Kadife Kalesi'nde büyük Şanlı Türk bayrağı dalgalanmağa ve şiddetli alkışlar arasında yurdun her tarafında zafer şenlikleri yapılmağa başlanmıştı.

  Mehmet Akif'e niçin istiklal Marşı'nı Safahatı'na koymadığı sorulduğunda o büyük insan:

  "O benim değildir. Ancak milletimindir." diye cevapta bulunmuştu. Aynı zamanda müsabaka için ayrılan (500) TL. o zaman fakir çocuk ve kadınlara örgü öğretmek, bir geçim sağlamak emeliyle teşekkül etmek üzere bulunan Darü'l Nisaiyye'ye teberru etmiştir.

  Yakın arkadaşlarından, Ankara Baytar Müdürü'nün anlattığı palto hikayesine göre. Milli Mücadele sırasında. Ankara Baytar Müdürlüğünde bulunmuş olan bir zat. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi konferans salonundaki bir konuşmasında şöyle demişti:

  Mehmet Akif'in giyecek bir paltosu yoktu. Taceddin Dergahı'ndan Büyük Millet Meclisi'ne kadar paltosuz olarak yaya giderdi. O zamanlar Ankara'nın soğuğu çok şiddetli idi. Ben daireme gelir, paltomu Mehmet Akif'e gönderirdim. O da giyer Meclise giderdi, İstiklal Marşı için verilen parayı geri vermesinden dolayı kendisine, Mehmet Akif üzerinde bir palton (ozelbilgiler.com) yok, verilen parayı da almazsın, dedim. Bunun üzerine, bana darıldı, paltomu da kabul etmedi. O soğuklarda paltosuz olarak Büyük Millet Meclisine gitti, geldi.

  Mehmet Akif'in buna benzer şahsına has daha birçok meziyetleri vardır. Dürüsttür, hatta Harb-i Umumi içinde kardeşinin evinde çayı şekerle içtiklerini görünce, milletin yemediğini siz nasıl yiyorsunuz, demiş ve bir müddet kardeşinin evine bile gitmemiştir.

  Mehmet Akif'in rahatsız bulunduğu Alemdağı'nda son günlerde içlerinde Tarık Us'un da bulunduğu bir grup üstadın ziyaretine gitmişler, Mehmet Akif bitkin bir halde yatağında yatıyordu. Konuşma esnasında söz İstiklal Marşı'na intikal ettirilmiş, gelen ziyaretçilerden biri:

  — Acaba İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı? demiş, bu söz üzerine yatağında bitkin bir halde yatmakta olan Akif; birdenbire başını kaldırmış ve ona:

  — Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!
  Evet:
  — Allah bir daha bu memleketin, bu milletin istiklalini tehlikeye düşürmesin! Bir daha onu istiklal Marşı yazmaya mecbur etmesin, sözüyle ziyaretçileri susturmuş, o büyük insanın ne demek istediği herkes tarafından anlaşılmıştı.

  Büyük insan Mehmet Akif Ersoy, mezarına milleti için yazmış olduğu istiklal Marşı'yla konulmuştur. Tarihte kendi eseriyle gömülen ilk bahtiyar ölülerden biri de şüphesiz Mehmet Akif Ersoy olmuştur.

  Cenab-ı Hak rahmet etsin, ruhu şad olsun.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir?
 3. İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesinden Son Haline Kadar Geçirdiği Aşamalar Nelerdir
 4. İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesi Tarihçesi Bilgi
 5. İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesi Hakkında Bilgi
 6. İstiklal Marşının Kabulü 12 Mart 1921 - İstiklal Marşı Ne Zaman Kabul Edildi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri