Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Meleklerin Özelliklerine Göre Kısımları Melekler Allah ’ın kendilerine bahşettiği özellik ve görev yönünden kısımlara ayrılır: 1) Cebrail: Cebrail; kalplerin ve ruhların hayatı olan vahiy görevlisi
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Meleklerin Özelliklerine Göre Kısımları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Meleklerin Özelliklerine Göre Kısımları


  Melekler Allah’ın kendilerine bahşettiği özellik ve görev yönünden kısımlara ayrılır:

  1) Cebrail:

  Cebrail; kalplerin ve ruhların hayatı olan vahiy görevlisi Allah’ın en değerli mahlûkatlarından biridir. Kur’an’da birçok ayet O’nun Allah ile rasulleri arasında sefirlik görevi yaptığını anlatmaktadır. Cebrail Ruhu’l-Emin, Ruhu’l-Kudüs ve Ruh gibi isimlerle de bilinir: “...Senin kalbine indirdiği için kim Cebrail’e düşman olursa...”
  Bakara: 97, 98
  “Kur’an’ı kalbine uyarıcılardan olman için Ruhu’l-Emin indirdi.”
  Şuara: 193
  “De ki, Kur’an’ı Ruhu’l-Kudüs Rabb’inden hak olarak indirdi.”
  Nahl: 102
  2) Mîkail:

  Mîkail; toprak, bitki ve tüm canlıların hayatı olan yağmurun indirilmesi rüzgârın çeşitli yönlere estirilmesi ve benzeri şeylerin görevlisi, büyük meleklerden biridir:
  “Kim Allah’a, meleklerine, rasullerine, Cebrail’e ve Mîkaile düşman olursa bilsin ki, Allah da Kâfirlerin düşmanıdır.”
  Bakara: 98
  3) İsrafil:

  İsrafil; öldükten sonra tekrar dirilme ve ikinci hayatın sebebi sûra üfleme görevlisi büyük meleklerden biridir. Ebu Said (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sur sahibi İsrafil suru eline almış, başını eğmiş ve kulağını vermiş ne zaman onu üfleyeceğini beklerken nasıl rahat edebilirim ki?’ buyurdu”
  Ahmed: 3/7/11039, Albânî Sahiha: 1079
  Önemine binaen Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gece namazında bu üç meleğin isimlerini zikrederek dua etmiştir:
  “Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil’in Rabb’i olan Allah’ım gayb ve açıkta olanı bilen sensin. Allah’ım, ihtilaf ettikleri şeylerde kullarına hüküm veren ve aralarındaki ihtilafı fasleden Sensin. Kullarının ihtilaf üzere oldukları şeylerde hak üzere kendi izninle bana hidayet ver. Sıratı Müstakime istediğini ulaştıran Sensin.”
  Müslim: 770/200
  4) Ölüm Meleği:

  Ölüm Meleği; ruhların kabzedilmesine memur büyük meleklerden biridir. Emri altındaki meleklerle eceli tamamlanan mahlûkatın ruhlarını kabzederler. Hadislerde ifade edildiği gibi, ölüm meleğinin yardımcıları kulların amellerine uygun bir sıfatta onların ruhlarını almaya gelirler. Kul güzel ameller sahibi, salih bir kişiyse melekler güzel bir sıfatta, değilse çirkin bir sıfatta gelirler. Bu hususa Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu hadisi delalet etmektedir. Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Mümin bir kula ölüm gelip, dünyadan alakası kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü melekler iner. Beraberlerinde cennet kokularıyla kokulanmış cennet kefenleri vardır. Bu melekler mümin kulun başucuna otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o da onun başucuna oturur. Ölüm meleği:
  −‘Ey güzel nefis, Allah’ın bağışlaması ve rızasına çık’ der ve onun ruhunu alır.
  Kâfir bir kula ölüm gelip dünyadan alakası kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine yüzleri simsiyah kara yüzlü melekler iner. Beraberlerinde kıldan dokunmuş galiz kefenler vardır. Bu melekler o kâfir kulun başucuna otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o da onun başucuna oturur. Ölüm meleği:
  −‘Ey habis nefis, Allah’ın gazabına ve azabına çık’ der ve onun ruhunu işkenceyle alır’ buyurdu.”
  Ahmed: 18559, Albânî Cenaiz: 199
  5) Muakkibat Melekleri:

  Kulları önünden ve arkasından gece gündüz koruyan Muakkibat Melekleri vardır. Bunların vazifeleri kulları önünden ve arkasından hazarda ve seferde, uyurken ve uyanıkken muhafaza ederler. Bu hususa Allahu Teâlânın şu ayeti delalet etmektedir:
  “Aranızda sözü gizleyen de, onu açık söyleyen de, geceleyin gizlenen de, gündüzün görünen de (O’nca) birdir. O’nun önünden ve arkasından takip eden muhafız melekler vardır. O’nu Allah’ın emriyle korurlar...”
  Ra’d: 10, 11
  “O kullarının üstünde tek hâkimdir. Sizin üzerinize koruyucu melekler gönderir...”
  En’âm: 61
  İbni Abbas (Radiyallahu Anh) Ra’d suresi 11. Ayetin tefsirinde şöyle demiştir:
  Ayetteki “takip eden...” kelimesinden murat meleklerdir. Onlar kulu önünden ve arkasından muhafaza ederler. Allah’ın kul hakkındaki takdiri geldiği zaman, onu kendi haline terk ederler.
  6) Kiramen Kâtibin:

  Kiramen Kâtibin adı verilen yazıcı melekler vardır. Bu melekler kulların hayır ve şer amellerini yazarlar. Allahu Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmaktadır:
  “İyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Yaptığınız şeyleri bilir (ve yazar) lar.”
  İnfitar: 10, 11, 12
  “Çünkü biz, amellerinizi yazıyorduk.”
  Casiye: 29
  7) Münker ve Nekir:

  Münker ve Nekir ismi verilen kulu kabre defnedildiğinde sorguya çeken meleklerdir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususta şöyle buyuruyor:
  “Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiği zaman o, arkadaşlarının ayakkabılarının sesini işitir. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüyü oturturlar ve ona Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin? derler...”
  Buhari: 1259
  8) Rıdvan Ve Cennette Görevli Melekler:

  Cennette görevli melekler vardır, başları ise Rıdvan’dır.
  “Rab’lerinin (azabından) sakınanlar bölük bölük cennete sevk edildiler. Kapıları açılmış olan cennete vardıklarında onun bekçileri onlara: Selam size, ne hoşsunuz, ebedi kalmak üzere buraya girin! derler.”
  Zümer: 73
  “O’nlar adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da kendileriyle beraberdir. Melekler de her kapıdan yanlarına girerek: Sabretmenize karşılık selam size, dünya yurdunun sonu ne güzeldir.”
  Ra’d: 23, 24
  9) Malik Ve Cehennemde Görevli Melekler:

  “Malik ve cehennemde görevli Melekler vardır, onlara zebani denilmektedir. Başları ise Maliktir.
  “Ey iman edenler, kendinizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. O’nun başında gayet katı, şiddetli, Allah’ın emirlerine karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyleri yapan melekler vardır.”
  Tahrim: 6
  “Ey Malik, Rabb’in bizim işimizi bitirsin, (bizi yok etsin) diye seslenirler. (Malik): Sizler (burada) kalacaksınız dedi.”
  Zuhruf: 77
  10) Müjdeci Melekler:

  Müjdeci melekler vardır. Bunlar müminleri vefat anında ve kıyamet gününde güzel bir akıbetle müjdelerler:
  “Rabb’imiz Allah’tır deyip sonra istikamet üzere olanların üzerine melekler iner: Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız...”
  Fussilet: 30, 31
  11) Hameletu’l-Arş:

  Hameletu’l-Arş adı verilen melekler vardır. Bunlar sekiz tanedir, görevleri Allah’ın arşını taşımaktır. Kuran o melekleri şöyle açıklamaktadır:
  “O gün Rabb’inin arşını, üstlerinde sekiz melek taşır.”
  Hakka: 17
  12) Seyyahun Melekler:

  Seyyahun melekleri vardır. Bunlar ilim meclisi bulurlarsa oraya iner ve talim edilen ilme katılırlar. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu hadisi buna delalet etmektedir:
  “Her hangi bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın Kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı mütala ederek ders yaparlarsa muhakkak onların üzerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepeçevre kuşatır ve Allah onları kendi yanında bulunanların içerisinde anar...”
  Müslim: 2699/38
  13) Dağlarla Görevli Melekler:

  Dağlarla görevli melekler vardır. Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Başımı kaldırıp semaya baktığım vakit bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta baktığımda onun içinde Cebrail’i gördüm. Cebrail bana nida edip:
  −‘Ya Muhammed! Muhakkak ki Aziz ve Celil olan Allah kavminin sana dediklerini ve korumayı reddettiklerini işitti. Allah sana bu dağlar meleğini gönderdi. Bu meleğe kavmin hakkında ne dilersen emredebilirsin’ dedi. Bunun üzerine Dağlar Meleği bana nida edip selam verdi. Sonra:
  −‘Ya Muhammed, şüphesiz Allah kavminin sana söylediği sözleri işitti. Ben dağlar meleğiyim. Rabb’in, kavmin hakkında istediğini bana emredesin diye beni sana gönderdi. Şimdi onlara ne yapmamı istersin? Eğer şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine birbirine kapatıvermemi istersen emret (onları kapatıvereyim)’ dedi. Ona:
  −Hayır, ben Allah’ın bu müşriklerin sulbünden yalnız Allah’a ibadet eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan (muvahhit) bir nesil çıkarmasını dilerim, dedim’ buyurdu.”
  Müslim: 1795/111, Buhari: 3231
  14) Beytu’l-Mağmur’u Ziyaret Eden Melekler:

  Beytu’l-Mağmur’u ziyaret eden melekler vardır. Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben orada İbrahim Aleyhisselam ile sırtını Beytu’l-Mağmur’a dayanmış olarak karşılaştım. Beytu’l-Mağmur’u gördüm, ona günde yetmiş bin melek girer ve bir daha ona dönemezler’ buyurdu.”
  Müslim: 162/259, Buhari: 3207
  Başka rivayette Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Beytu’l-Mağmur’a her gün yetmişbin melek girer ve onlar bir daha oraya giremezler’ buyurmuştur.”
  El-lu’lu ve’l-Mercan: 103
  Allahu Teâlâ Beytu’l-Mağmur’a yemin ederek şöyle buyurmuştur:
  “Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitaba, Beytu’l-Mağmur’a, yükseltilmiş tavana, kaynatılmış denize and olsun ki; Rabb’inizin azabı mutlaka meydana gelecektir.”
  Tur: 17
  İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir:
  “Beytu’l-Mağmur meleklerin ibadet ve tavaf ettikleri yerdir. Kâbe nasıl yeryüzü halkının tavaf ve ibadet mekânı ise Beytu’l-Mağmur da gökyüzü halkının tavaf ve ibadet mekânıdır.”
  15) Devamlı İbadet Halinde Olan Melekler:

  Kıyam eden melekler Rükû eden melekler ve secde eden melekler vardır. Bunlar bu amellerinde asla fütur etmezler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  “Şüphesiz ki ben semanın gıcırtısını duyuyorum. Semanın gıcırdaması kınanmaz, çünkü her karış mesafede bir melek ya secde etmekte veya kıyam etmektedir.”
  Albânî Sahiha: 852
  16) İnsanın Yaratılışıyla Görevli Melekler:

  Bu meleklerin görevi, ceninin ana karnında yüz yirmi günü tamamladığında ona dört şeyi yazmasıdır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu hadisi buna delalet etmektedir. İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Bize daima doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize şöyle tahdis etti:
  ‘Sizin her birinizin insan nüvesi, kırk gün anasının karnında meni olarak toplanır. Sonra o madde bir o kadar zaman içinde katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine bir o kadar zaman içinde (o madde) bir çiğnem et olur. Sonra Allah bir melek gönderir, bu melek (o cenine ruh üfürür) ve dört kelime ile yani; rızkını, ecelini, şaki yahut said olduğunu yazmakla emrolunur...”
  Buhari: 6487, Müslim: 2643/1
  Şaki: Cehennemlik
  Said: Cennetlik
  17) Melekler Resim ve Köpek Olan Eve Girmez

  Meleklerin bir özelliği de içerisinde resim ve köpek olan eve girmemeleridir. Bu hususta Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır:
  “Melekler, içerisinde köpek ve resim bulunan eve girmez.”
  Buhari: 3039
  Meleklerin Fıtri Sıfatları

  1) Yaratıldıkları Madde

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  “Melekler nurdan yaratıldı, cinler dumansız ateşten yaratıldı, Âdem ise Kur’an’da size vasfedilen şeyden yaratıldı.”
  Müslim: 2996/60
  2) Meleklerin Şekilleri

  İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cebrail’i kendi suretinde görmüş. Onun altı yüz kanadı var. Kanatlarının her biri ufuğu kaplamış, kanatlarından inci ve yakut gibi mücevherler düşüyordu.”
  Ahmed: 1/395
  Cabir (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Arşı taşıyan meleklerden birini anlatmam için bana izin verildi. Onun kulak memesiyle omzu arası mesafe yedi yüz senelik yolculuk kadar uzunluktadır.’ buyurdu.”
  Ebu Davud: 4727, Tabarani Mucemu’l-Evsad: 4418, Albânî Sahiha: 151

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Çevrenizdeki Maddeleri Özelliklerine Göre Sınıflayınız
 3. Elementler Özelliklerine Göre Kaça Ayrılır
 4. Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
 5. Fiziki Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
 6. Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri