Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sad Süresinin Okunuşu Sad Süresi Sad Süresinin Latin Harflerle Okunuşu 38 - SAD Bismillahirrahmanirrahim 1 Sad vel kur'ani ziz zikr 2 Belillezıne keferu fı ızzetiv

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Sad Süresinin Okunuşu

  Sponsorlu Bağlantılar
  Sad Süresinin Okunuşu
  Sad Süresi
  Sad Süresinin Latin Harflerle Okunuşu

  38 - SAD

  Bismillahirrahmanirrahim

  1 Sad vel kur'ani ziz zikr

  2 Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak

  3 Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens

  4 Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab

  5 E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab

  6 Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad

  7 Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak

  8 E ünzile aliyhiz zikru mimbeynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab

  9 Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab

  10 Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab

  11 Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab

  12 Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad

  13 Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab

  14 İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab

  15 Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak

  16 Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab

  17 Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab

  18 İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak

  19 Vettayra mahşurah küllül lehu evvab

  20 Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab

  21 Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab

  22 İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynenabil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat

  23 İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab

  24 Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab

  25 Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

  26 Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24 Ayet secde ayetidir)

  27 Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezinekeferu minen nar

  28 Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar

  29 Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab

  30 Ve vehebna li davude süleyman nı'mel abdinnehu evvab

  31 İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad

  32 Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab

  33 Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a'nak

  34 Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab

  35 Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab

  36 Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab

  37 Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas

  38 Ve aharıne mükarranıne fil asfad

  39 Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab

  40 Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

  41 Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab

  42 Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab

  43 Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab

  44 Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı' mel abd innehu evvab

  45 Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar

  46 İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar

  47 Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar

  48 Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar

  49 Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab

  50 Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab

  51 Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab

  52 Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab

  53 Haza ma tuadune li yevmil hısab

  54 İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad

  55 Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab

  56 Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad

  57 Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak

  58 Ve aharu min şeklihı ezvac

  59 Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar

  60 Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar

  61 Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar

  62 Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar

  63 Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar

  64 İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar

  65 Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar

  66 Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar

  67 Kul hüve nebün azıym

  68 Entüm anhü mu'ridun

  69 Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun

  70 İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın

  71 İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn

  72 Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın

  73 Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

  74 İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın

  75 Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın

  76 Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn

  77 Kale fahruc minha fe inneke racım

  78 Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın

  79 Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun

  80 Kale fe inneke minel münzarın

  81 İla yevmil vaktil ma'mum

  82 Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn

  83 İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

  84 Kale fel hakku vel hakka ekul

  85 Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn

  86 Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın

  87 İn hüve illa zikrul lil alemın

  88 Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İşletmelerde aylık KDV beyannamesi verme süresinin son günü her ayın kaçıdır
 3. İşletmelerde aylık KDV beyannamesi ödeme süresinin son günü her ayın kaçıdır
 4. en'am süresinin türkçe meali
 5. felak süresinin türkçe meali
 6. bakara süresinin türkçe meali
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri