Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

namaz kılmanın Fazileti Faziletleri Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Kadir gecesinde tesbih namazı kılmanın fazileti namaz kılmanın önemi faydaları Namaz Sonrası Zikrin Fazileti, namaz sonrası

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  namaz kılmanın Fazileti Faziletleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar


  199/507- Humran b Ebân\'dan:[50]
  Osman b Affan\'ın (Radıyaiiahü anh) yamndaydık, abdest almak için su is-tedi, abdest aldı, abdestini bitirince tebessüm etti ve dedi ki:
  \'Neden gülümsedim, biliyor musunuz?\' Sözüne şöyle devam etti: \'Rasûlullah\'in (Saiiattahü aleyhi ve seiiem), şimdi benim abdest aldığım gibi abdest aldığını görmüştüm O gün Rasûlullah (abdest aldıktan sonra) gülüm-sedi ve dedi ki:
  \"Neden gülümsedim, biliyor musunuz?\" Biz de: \'Allah ve Rasûlü daha iyi bilir,\' deyince buyurdu ki: \"Bir kul abdest alır, abdestini eksiksiz tamamlar, sonra namaza baş-lar ve onu da güzelce tamamlarsa namazını bitirdiğinde annesinden yeni doğmuş gibi günahsız hâle gelir \"’[51]
  200/508- Humran b Ebân\'dan:[52]
  Hz Osman (Radıyaiiaha anh) bir taşa[53] oturup abdest aldı ve dedi ki:
  \'Size Rasûlullah\'tan (Sallaüahu aleyhi ve sellem) duyduğum bir hadisi nakle-deceğim Allah\'ın Kitab\'ındaki bir âyet bulunmasaydı onu size nakletmezdim Rasûlullah\'ın şöyle buyurduğunu işittim:
  \"Bir kul abdest alır ve bunu güzelce tamamlar, sonra gider ve na-maz kılarsa diğer kılacağı namaza kadarki (küçük) günahları affolun\'\"
  NOT: Bu rivayeti Müslim de nakleder ve Urve\'nin söz konusu âyeti ekledi-ğini belirtir:
  Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurur:
  \'İnsanlara (gerçekleri) Kitap\'ta açıklamamızdan sonra kim bizim in-dirdiğimiz açıklamaları/delilleri ve rehberliği gizlerse, onlara Allah da lanet eder, bütün lanet edicilerde lanet eder,\' (Bakara2/159)[54]
  201/509- Zeyd b Hâlid\'den (RMyattaManh):[55]
  Hz Peygamber (Saiiaiiaha aleyhi ve sellem) şöyle dedi: \"Kim abdest alır, abdestini güzelce tamamlar ve hatasız iki rekât namaz kılarsa Allah onun geçmiş (küçük) günahlarını affeder\"[56]
  202/510- Ukbe b Âmir el-Cühenî\'den (RadıyaiiaM anh):[57]
  Rasûlullah\'ın (Saiiaiiam aleyhi ve sellem) şöyle dediğini işittim: \"Kim abdest alır, abdestini güzelce tamamlar, hatasız olarak ve ciddi-ye alarak iki rekât da namaz kılarsa onun geçmiş (küçük) günahları affolun\" Râvilerden Yahya ayrıca şöyle nakletti: \"onun geçmişte olan (küçük) günahları affolur\"[58]
  203/511- Ükbeb Âmir\'den (Radıyaüahu anh):[59]
  Biz bazen kendimize zaman ayırır, (bu yüzden) develeri nöbetleşe gü-derdik Develeri gütme günü/nöbeti bana geldi ve akşam vakti olunca onlan (ağıllarna) getirdim Sonra Rasûlullah\'a (Saiiaiiahu aleyhi ve sellem) yetiştim, in-sanlara ayakta olduğu halde bir konuşma yapıyordu Yanma geldiğimde şöyle diyordu:
  \"Sizden biri abdest alır, abdestini güzelce tamamlar, sonra kalkar iki rekât namaz kılar, bu iki rekâta da kalbi ve bütün benliğiyle yönelirse artık onun cennete girmesi gerekli olur ve günahları da affolun\"
  O anda; \'bu ne kadar güzel\' demişim
  Önümde olan kimse; \'Önceki daha güzeldi, ey UkbeV dedi Baktım, bir de ne göreyim bu kişi Ömer b Hattab, dedim ki: \'O nedir, ey Ebû Hafs!\'
  Hz Ömer (Raâıyailaha anh) şöyle cevap verdi:
  \'Sen gelmeden Önce Rasûlullah (Saiiaiiaha aleyhi ve sellem) şöyle demişti:
  \"Sizden biri abdest aiır, abdestini güzelce tamamlar ve Eşhedü en lâ ilahe illallah vahdehû lâ şerike feh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh\' derse kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır ve dilediğinden içeri girer\'\"
  Duâmn trc: \'Ben şehâdeî ederim ki Allah\'tan başka ilâh yoktur, o tektir-benzeri bulunmaz, Hz Muhammed de O \'nun kulu ve peygamberidir\'[60]
  204/512- Amr b Abese es-Sülemî\'den (Radıyaiiakü anh):[61]
  Rasûlullah\'ın (Sattaiiahü aleyhi ve sellem) şöyle dediğini işittim: \"Herhangi bir kişi namaz kılmak için abdest almaya kalkar ve ab-destini sonuna kadar eksiksiz tamamlarsa her türlü günahtan ya da hatadan kurtulur Peşinden hemen namaza kalkarsa aziz ve celîl olan Allah onun derecesini yükseltir Eğer oturursa kurtulmuş olarak oturur\"[62]
  205/513- RasûIullah\'m sahabisi Ebû Ümâme el-Hımsî\'den (Radıyaiiakü anh):[63]
  Hz Peygamber (Satiâttahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
  \"Abdest geçmiş günahları siler, sonra kıldığı namaz nafile (yani faz-ladan sevap kaynağı) olur\"
  Kendisine, \'bunları Rasûlullah\'tan işittin mi?\' diye sorulunca şöyle dedi: \'Evet, birden fazla, hattâ ikiden, üçten, dörtten, beşten fazla işittim[64]
  206/514- Ebû Gâlib er-Râsibî anlatıyor:[65]
  Kendisi Humus\'ta (bulunduğu sırada) Ebû Ümâme (RadtyaiiaM anh) ile karşılaşır ve onun kendilerine Rasûlullah\'tan (SaiiaiiaM aleyhi ve sellem) duyduğu-nu söyleyerek naklettiği şu hadisleri sorar:
  \"Müslüman bir kişi namaz ezanını duysa ve kalkıp onun için abdest alsa bu sudan avucuna gelen ilk damlayla günahları affolmaya başlar, dam\'lalar adedince bu devam eder ve abdesti bittiğinde geçmiş günahları tümüyle affolmuş olur Sonra namaz kıldığında bu onun için nafile (yani fazladan sevap kaynağı) olur\"
  Ebû Gâlib, \'sen bunları Hz Peygamberden işittin mi?\' diye sorunca Ebû Ümâme şöyle der:
  \'Hz Peygamber\'i müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderen (Allah\'a) yemin ederim ki birden fazla, hattâ iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on on kere duydum,\' dedi ve ellerini birbirine vurdu[66]
  207/515- Ebû Ümâme\'nin (Radıyaliaha anh) şöyle dediği nakledilir:[67]
  \'(Abdestle olan) temizliği eksiksiz yaptığında, yerine affolmuş olarak oturursun Peşinden kalkıp bir de namaz kılarsa, kendisine fazilet ve ecir yazılır, sadece oturursa affolmuş olarak oturur\'
  Birisi ona:
  \'Ey Ebû Ümâme, o kişi kalkıp namaz kıldığında bu nafile olmaz mı, ne dersin?\' diye sorunca şöyle dedi:
  \'Hayır, nafile olması sadece Rasûlullah\'a {Saiiaiiahü aleyhi ve settem) ait ol-sa gerek Bu kişi günah ve hatalar içinde yaşarken nasıl nafile olur, (bilâkis) fazilet ve ecir olarak yazılır\'[68]
  208/516- Ebû Müslim anlatıyor:[69]
  Ebû Ümâme\'nin (Radıyaiiaha anh) yanma girdim, kendisi mescidde üze-rindeki biti/böceği alıp çakılların içine gömüyordu Ona dedim ki:
  \'Ey Ebû Ümâme, bir kişi senin Rasûlullah\'tan (SallattahU aleyhi ve seiiem) duydum diyerek naklettiğin şu hadisi rivayet etti:
  \"Kim abdest alır, abdestini güzelce tamamlar; elini, yüzünü yıkar ve başını, kulaklarını mesh eder (ve ayaklarını yıkar), sonra kalkıp farz olan namazı kılarsa o gün ayaklarının yürüdüğü, ellerinin tuttuğu, kulaklarının İşittiği ve içinden geçirdiği bütün günahlarını Allah affeder\"\'
  Bunun üzerine Ebû Ümâme şöyle dedi:
  \'Vallahi, bunu Allah Rasûlü\'nden sayamayacağım kadar çok işittim\'[70]
  209/517- Âsım b Süfyân es-Sekafî anlatıyor:[71]
  Bazı sahabiler ZatÜ\'s-Selâsil[72] gazvesine katıldılar Fakat savaş bitin-ce (düşman kaçınca)[73] bir müddet beklediler Sonra Hz Muâvİye\'nin yanma döndüler ki onun yanında Ebû Eyyûb ve Ukbe b Âmir (Radıyaiiaha ankum) var-dı Asım dedi ki:
  \'Ey Ebû Eyyûb, bu yılki savaşı kaçırdık, şöyle bir rivayet bize ulaştı, \'Kim mescidde (Huceyn\'in rivayetinde; dört mescidde)[74] namaz kılarsa günahı affolun\'
  Bunun üzerine; \'Ey Kardeşimin oğlu! Bundan daha kolayına rehberlik edeyim mi? Rasûlullah\'m (Sallaliahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini duydum:
  \"Kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kı-larsa, işlediği günahları affolur\" dedi, öyle değil mi? ey Ukbe!\'
  Ukbe; \'Evet\' dedi (bunu doğruladı)[75]
  210/518- AbduIlah b Selâm\'m oğlu Yusuf anlatıyor:[76]
  Bir şeyler öğrenmek için Ebû\'d-Derdâ\'nın (Radtyailaküanh) yanındaydım Öleceği vakit bana dedi ki:
  \'İnsanlara Ölüm anında olduğumu haber eti: Ben de gittim ve insanla-ra bu sahabinin ölüm anında olduğunu haber verdim Evinin içi ve dışı ziya-retçilerle doldu Ona:
  \'Ölüm halinde olduğunu insanlara ulaştırdım, evin içi ve dışı ziyaret-çilerle doldu,\' deyince:
  \"Beni onların yanına götün!\' dedi Kendisim insanların yanma çıkardık,
  \'Beni oturtun!3 dedi ve kendisini oturttuk Orada şunları söyledi:
  \'Ey İnsanlar! Rasûlullah\'m (Saltatlâhn aleyhi ve sellem) şöyle dediğini duy-muştum:
  \"Kim abdest alır, abdestini güzelce tamamlar, sonra iki rekât namaz kılar ve bunu eksiksiz olarak tamamlarsa, Allah ona istediğini hemen (dünyada) ya da daha sonra (âhirette) mutlaka verir,\"
  Ebû\'d-Derdâ sözüne şöyle devam etti:
  \'Ey İnsanlar! Namazda başka tarafa dönmeyin, zira başka tarafa dö-nenin namazı kabul olmaz Nafilede bunu yaptıysanız farzda mutlaka dikkat edin/yapmayın!’[77]
  211/519- Abdullah b Selâm\'ın oğlu Yusuf anlatıyor:[78]
  Peşinden vefat ettiği ölüm hastalığmdayken Ebû\'d-Derdâ\'nın yanındaydım Bana:
  \'Ey kardeşimin oğlu! Seni bu bölgeye getiren nedir, (ya da seni bura-ya ne getircliiy deyince şöyle dedim:
  \'Sadece seninle babam Abdullah b Selâm arasında olan bağ/ilişki (beni buraya getirdi)\' Ebû\'d- Derdâ dedi ki:
  \'£w an yalan söylenecek bir zaman değil, (onun için dediklerimi iyi dinleyin) Ben Rasûlullah\'ın (SaiiaüaM aleyhi ve seitem) şöyle dediğini işittim:
  \"Kim abdest alır ve bunu güzelce tamamlar, kalkar iki (ya da dört) rekât namaz kılar ve bunlarda güzelce zikir yapar, huşu içinde olur, sonra aziz ve celil olan Allah\'a istiğfar ederse, Allah da onun (geçmiş) günahlarını affeder\"\'[79]
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri