Hoşgeldiniz.

Demokrasi hakkında bilgi Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın e ödev Demokrasi ve insan hakları hakkında kısa bilgi Demokrasi ile ilgili bilgi Demokrasi ve insan hakları
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Demokrasi hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Demokrasi hakkında bilgi

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  DEMOKRASİ

  Bir ülke halkının kendi kendisini yönetmesi demektir . Demokrasinin ilk uygulamaları Eski Yunan'da görülmüştür . Yunanca'daki demos ( halk ) ve kratos ( iktidar ) sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “demokrasi” , yalnızca ayrı-calıklı bir ya da birkaç kişinin değil , bir bütün olarak halkın ülkenin yönetimine katıldığı bir yönetim sistemi anlamına gelir .

  Atina'nın doğrudan demokrasisinde , halk bir meydana toplanır ve önemli konulardaki kararlarını yöneticilere bildirirlerdi . Yalnız

  burada hemen hatırlanması gereken nokta , eski Yunan'da yalnız vatandaşların demokratik hak ve özgürlüklerden yararlandıkları , kölelerin ise hiçbir hakları bulunmadığı idi .

  Demokrasi , zamanla yönetilenlerin yönetime katılması için temsilcilerinin seçildiği rejimlerin adı oldu . Aslında , tüm siyasal ve toplumsal sistemler gibi , teknolojik değişme ve gelişmeler sonucu ortaya çıktı . Tek bir mutlak hükümdarın bulunduğu rejimlere genellikle "polis devleti" denirdi . Bu devlette , hükümdar tek başına , tanrının temsilcisi olarak , gelenekler üzerinde hüküm sürerdi; genellikle destekçileri din adamları ve toprak sahipleri idi .

  Doğu'da teknolojik değişme ve gelişme yavaş olduğu için , Batı Avrupa'daki değişme ve gelişmeler sonunda , toplumda din adamları ve toprak sahiplerinin yanında tüccar , esnaf ve en önemlisi sanayiciler ortaya çıktılar ve yönetimde söz sahibi olmak istediler . Tarımdan sanayiye , kırsal üretimden kentsel üretime geçiş sonunda , hükümdarın yanında artık halk ya da yeni gelişen tüccar , esnaf , sanayici yer almak istedi .

  Böylece hukuk devleti kavramı ve meşrutiyet yönetimleri doğdu . Artık hükümdarın

  yanında halktan seçilmiş meclisler de yer alıyor ve hükümdarın karşısında bu insanların yaşam hakkı , söz hürriyeti , mülkiyet hakkı , inanç hürriyeti gibi vazgeçilmez ve devredilmez hak ve hürriyetleri kabul ediliyordu . Bu gelişmenin en önemli göstergelerinden biri , bağımsız mahkemelerin bu hak ve hürriyetleri güvence altına almasıydı .

  Teknolojik değişme ve gelişme hızını sürdürünce , köylülerin , köylerde toprak sahibi olan ağaların ve din adamlarının yanında , yönetime ortak olmuş bulunan tüccar-esnaf-sanayici üçlüsüne ek olarak işçiler de sayıca arttılar ve yönetimde söz sahibi olmak istediler . Böylece hukuk devleti , sosyal refah devleti kavramına , meşrutiyet kavramı da demokrasi kavramına dönüştü .

  Demokrasi her ne kadar halkın halk tarafından yönetimi ya da çoğunluk yönetimi olarak adlandırılsa da , çağdaş değişme ve gelişmeler ona yeni anlamlar kazandırdı . İlk ortaya çıkan kavram , temsili demokrasi anlayışıdır . Bu anlayışa göre halk , doğrudan doğruya kendini yönetemeyeceği için , seçtiği temsilciler aracılığı ile yönetilir .

  İkinci olarak ortaya çıkan kavram , özgürlükçü demokrasi kavramıdır . Bu kavram , özellikle baskıların en korkuncu , çoğunluğun baskısıdır anlayışından kaynaklanır . Bir demokratik sistemin en önemli özelliğini başta azınlıkların , yani düşünceleri azınlıkta kalanların hakları olmak üzere , tüm insan haklarına dayalı olması gereğine dayalı bir yaklaşımı belirtir .

  Çağımızdaki tüm gelişme ve değişmelerden sonra , bugün demokrasi kavramı , düşünceleri azınlıkta kalanların da çoğunluğu kazanabilme hak ve olanağına sahip oldukları bir çoğunluk yönetimi özelliğine erişmiştir . Bir başka deyişle , demokrasinin temel koşulu , klasik insan hak ve özgürlükleri olduğu gibi , azınlıkta kalan düşünce sahiplerinin de kendi düşüncelerini , çoğunluğu kazanmak amacıyla savunabilmeleri ilkesine dayanır .

  Genel bir tanımla demokrasi şöyle tarif edilebilir: “Egemenlik haklarının halka ait olduğu düşüncesine dayandırılmış siyasi bir sistemdir . ” Demokrasinin bir başka tanımı şöyle yapılmıştır “Demokrasi bir yönetim düzeninde halk iradesinin ağır basması veya yönetimin halk tarafından denetlenmesidir . ”

  Çağımızda demokrasi değişik ideolojiler tarafından birbirinden farklı , hatta çelişkili anlamlarla doldurulmuştur . Bu bakımdan demokrasi için tek bir tanımda birleşmek mümkün değildir . J . J . Russeau , demokrasinin gerçek şekliyle hiçbir zaman var olmadığını ve var olmayacağını ileri sürmüştür .

  Burada Demokrasinin çeşitlerinden de bahsetmekte yarar vardır . Bu çeşitler şunlardır: Doğrudan doğruya demokrasi , temsili demokrasi , liberal demokrasi , sosyal demokrasi , Hıristiyanî demokrasi , halk demokrasileri ( Totaliter demokrasi ) .

  “Siyasi kararların , çoğunluk esasına göre doğrudan doğruya şehir halkı tarafından alındığı yönetim şekline doğrudan doğruya demokrasi denilir . ”; “Yurttaşların siyasi haklarını doğrudan doğruya değil de kendi seçtikleri ve kendilerine karşı sorumlu bulunan temsilciler aracılığı ile kullandıkları yönetim şekline temsili demokrasi adı verilir . ”; “Azınlıkta kalanların kişisel ve kamu haklarını güvenlik altına alabilmek için çoğunluk iktidarının anayasa ile kısıtlanarak uygulandığı yönetim şekli liberal demokrasi adını almıştır . Buna anayasal demokrasi de denilir . ”; “Siyasi anlamda demokrasinin öngördüğü ilkeler dikkate alınmaksızın , sosyal ve ekonomik farkları en aza indirmek amacını güden sisteme sosyal demokrasi denilir . ”; “Hıristiyan din buyrukları ile demokratik ilkeleri bağdaştırmayı amaçlayan akıma hıristiyanî demokrasi denilmiştir . ”; “İkinci dünya savaşı ertesinde çeşitli ülkelerde S . S . C . B örnek alınarak kurulan demokratik cumhuriyetlere halk demokrasileri veya totaliter demokrasi adı verilmiştir . ” Bu tür demokrasi Rusya'nın peykleri durumundaki Arnavutluk , Macaristan , Polonya , Romanya , Çekoslovakya , Yugoslavya , Çin , Kuzey Kore ve Vietnam gibi devletlerde uygulanmış , halen de bazılarında uygulanmaktadır .

  Siyasal bir topluluğun teşkilatlanmasında en çok başvurulan yollardan biri doğrudan doğruya demokrasi çeşidi olmuştur . Antropologlar , demokrasinin birçok ilkel topluluk tarafından uygulandığını ortaya koymuşlar ve bu sistemin tarih öncesi çağlardan beri kullanıldığını göstermişlerdir . Fakat , Batı siyasal geleneği açısından demokrasinin başlangıcı eski Yunan'daki şehir siteleridir . Sistemli bir siyaset teorisi kurmayı deneyen Eflatun ve Aristoteles demokrasiyi beş veya altı hükümet biçiminden biri olarak göstermişlerdir . Demokrasinin en iyi tanımını Aristotales Polikon'da yapmıştır . Fakat , bu demokrasi anlayışı , günümüz demokrasi anlayışından tamamıyla farklıdır . Eski Yunanda kanunları , yurttaşların hepsi bir araya gelerek yapıyorlardı . Çünkü , o dönemde devletler genellikle bir şehir ve yöresinden oluşacak derecede küçüktü . Yurttaş sayısı çoğu zaman ( 10 . 000 ) 'i geçmiyordu . Bu sayı azlığı doğrudan doğruya demokrasiyi mümkün kılıyordu . Bu devletlerde yurttaş kitlesi ile ergin halk kitlesi eşit değildi . Kadınların bu site devletlerinde oy kullanma hakkı yoktu . Bunun yanında yurttaşlık haklarından yoksun kalabalık bir köle sınıfı da vardı . Yunan demokrasisi köleliği kendi yapısına aykırı bulmuyordu . Eski Yunan demokrasisinde bütün yurttaşlar meclise katılmak ve oy vermek hakkına sahip idi . Bunun gibi yürütme ve yargı organlarında da görev alabilirlerdi . Görev dağılımı seçim yahut kura ile yapılırdı . Fakat , Yunan demokrasisi tarihin akışı içinde kısa bir dönem sürdü , çağdaş demokrasileri teori ve pratik yönünden çok az etkiledi .

  DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ

  Demokrasi geleneğinin beşiği sayılan Eski Yunan'da bir kent ve çevresinden oluşan kent devletlerinde , yasalar tüm yurttaşların katılı-mıyla yapılıyordu . Çeşitli yürütme ve yargı organlarında görev alan yurttaşlar oy verme ve meclise katılma hakkına sahiptiler . Kent-lerdeki yurttaş sayısının 10 bini geçmemesi bu tür bir doğrudan demokrasi uygulamasına olanak veriyordu . Eski Yunan'da demokrasi İÖ 5 . yüzyılda yaygınlaştı . Ne var ki , kadınlar ve köleler yurttaş sayılmadıkları için bu tam anlamıyla katılımcı bir demokrasi değildi . Kölelerin ve kadınların en zor işleri yerine getirmeleri , yurttaşlara kamu hizmetleriyle uğraşmak için olanak veriyordu . Eski Yunan'da yurttaşlar arasında eşitlik vardı; ama İnsanlar arasında eşitlik yoktu .

  Eski Roma'da da herkes yurttaşlık hakkına sahip değildi . Başlangıçta yurttaş sayılmayan plebler sonradan öteki yurttaşlarla hukuksal eşitliğe sahip oldular . Önce cumhuriyet , son-ra imparatorluk olan Roma'da yönetim senatonun elindeydi . Senatörler halk tarafından seçilmiyor , genellikle toprak sahipleri ve eski devlet görevlilerinden oluşuyordu .

  Ortaçağda siyasal iktidar büyük ölçüde feodal toprak sahiplerinin temsilcilerinin elindeydi . Ortaçağ Avrupa'sındaki feodalizmin yıkılışından sonraki mutlak Krallıklar döneminde ticaret kentleri gelişti . Bu kentlerde en çok sözü geçen tüccarlar ile sanayiciler , yani burjuvalardı . Halk meclisleri de halkın tamamını temsil etmeyen bu kesi-min elindeydi . Gene de bu meclisler daha ilerde parlamentolara ve yasama meclislerine giden yolda bir adım oldu .

  17 . ve 18 . yüzyıllarda Avrupa'da sanat , düşünce ve siyaseti etkileyen Aydınlanma Akımı eski yönetim biçimlerini sorgulayan eleştirel ve devrimci bir akımdı . İnsanların eşit doğduğu , devletin güçlünün karşısında ve zayıfın yanında olması gerektiği , insanların yönetime seçimle getirdikleri hükümetler yoluyla geleceklerini belirleme olanağına sahip olabilecekleri gibi düşünceler bu dönemde yaygınlık kazandı . Hükümetler halklarına karşı görevlerini yeri-ne getiremedikleri zaman , halkın bu yönetici-leri işbaşından uzaklaştırmaya ve yerine yeni-lerini getirmeye hakkı olmalıydı .

  Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde ( 1776 ) tüm insanların eşit yaratıldığı ve Tanrı tarafından onlara vazgeçilmez haklar tanındı-ğı; bu haklar arasında yaşam , özgürlük ve mutlu olma hakkı bulunduğu; hükümetlerin varlığının bu hakların elde edilmesine yardım-cı olmaktan başka bir nedeni olamayacağı dile getiriliyordu . Fransız Devrimi'nin ( 1789 ) ge-tirdiği özgürlük , eşitlik ve kardeşlik ilkelerine göre , kurulacak hükümetlerde halkın yöneti-me katılması öngörülüyordu . İnsanlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalar önünde eşit olacaktı . Ne var ki , bu ilkelerin yaşama geçirilmesi kolay olmadı . Hemen hemen her ülkede gerek kadınların , gerek etnik grupla-rın , ABD ve Güney Afrika gibi ülkelerde ise Siyahların hakları için çetin mücadeleler ver-meleri gerekti . Bu mücadeleler bugün de sona ermiş değildir .

  Günümüz demokrasilerinde genelde , yasal yaş sınırının üstünde olan tüm yurttaşların ülke yönetiminde görev alacak temsilcileri seçme hakkı vardır . Yurttaşların temel hak ve özgürlükleri ülkelerin kendi anayasalarıyla güvence altına alınmıştır . Temel hak ve özgürlüklerden bazıları , kişinin görüş ve düşün-celerini herhangi bir baskı olmaksızın özgürce belirtmesini sağlayan konuşma özgürlüğü; sendika ya da siyasal parti gibi örgütler kurmak üzere kişilerin bir araya gelmesini sağlayan toplanma özgürlüğü; herkesin dile-diği biçimde dinsel inançlarının gereklerini yerine getirmesini sağlayan inanç özgürlüğü; gazetelerin serbestçe bilgi toplama ve yayım-lamasını sağlayan basın özgürlüğü ve herkesin yasalara uygun olarak yargılanmasını sağla-yan yasa önünde eşitlik hakkıdır .

  Demokrasinin yerleşmiş olduğu ülkelerde seçimle işbaşına gelen hükümet halkın beklentilerini yerine getiremezlerse gene seçimle görevlerini yeni partilere ve hükümetlere bırakırlar . Bu gibi ülkelerde halkın dışında hiçbir güç yönetime el koyamaz , halk adına herhangi bir müdahalede bulunamaz .

  Demokrasinin yerleşmesi ve sürmesi , de-mokrasi ilke ve kurallarının günlük yaşamda benimsenmesi ve gözetilmesiyle de yakından ilişkilidir . Ailede , okulda , oyunda benimse-necek demokrasi ilkeleri bir yaşam boyu insa-nın davranışlarını etkiler ve yönlendirir . Ço-cukların , yaşları küçük de olsa , aile içinde söz sahibi olabilmeleri , alınacak kimi kararlarda onların da düşüncesinin sorulması , ailede gö-revlerin paylaşılması ve hakların gözetilmesi demokrasinin uygulama alanından bir örnek-tir . Okulda öğrencilerin yönetime katılabilmeleri , hak ve istemlerini dile getirebilmeleri , özellikle değişik ırktan , ulustan ve dinden öğ-rencilerin bir arada olduğu ortamlarda karşı-lıklı saygı , dikkat edilmesi gereken demokrasi kurallarıdır .

  TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ

  Osmanlı İmparatorluğu'nda halkın yönetime katılması yönünde ilk adım 1 . Meşrutiyet'le atıldı . 1876'da ilan edilen anayasada ilk kez kişi hak ve özgürlüklerinden söz ediliyor ve üyeleri seçimle belirlenecek bir meclis kurulu-yordu . Kısa süren bu dönemi 1908'de İİ . Meşrutiyet'in ilanı ve anayasanın meclisin yetkilerini genişletici yönde değiştirilmesi iz-ledi

  1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti “halk egemenliği” temeline dayanıyordu . 1924'te kabul edilen yeni anayasada “Hakimiyet ka-yıtsız şartsız milletindir” ilkesi de yer aldı . Ge-nel oya dayalı seçim sistemi kabul edilmekle birlikte yalnızca bir siyasal parti bulunuyordu . 1924 ve 1930'daki çok partili demokrasiye ge-çiş girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı . İİ . Dünya Savaşı sonrasında yeni partilerin ku-rulmasına olanak tanındı . 1946'da kurulan Demokrat Parti 1950'de yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy alarak iktidara geldi .

  Türkiye'deki çok partili demokratik yaşam 27 Mayıs 1960 , 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980'de olmak üzere üç kez askeri müdahale sonucu kesintiye uğradı . 27 Mayıs müdahalesi sonrasında halkoylamasıyla kabul edilen 1961 Anayasası kişi hak ve özgürlüklerini genişle-ten , yasama ve yürütme üzerindeki yargı de-netimini güçlendiren bir nitelik taşıyordu . Bu-na karşılık , 12 Eylül müdahalesinin ardından hazırlanan ve 1982'de halkoylamasıyla kabul edilen yeni anayasa bazı hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirdi , Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yargı organlarının yetkilerini kısıtladı .

  Günümüzde , Türkiye'de demokrasinin tüm ilke , kural ve kurumlarıyla yerleştirilmesinin ve sürdürülmesinin gerekli olduğu görüşü toplumun hemen hemen bütün kesimlerince kabul edilmektedir .

  SOSYAL DEMOKRASİ

  Gerek geçmişte , gerekse günümüzde farklı kişiler tarafından sosyal demokrasi kavramından , çok farklı şeyler anlaşılıyorsa da , sosyal demokrasi ortaya çıktığı dönem , yani 19 . yüzyıl sonları açısından "siyasal demokrasi içinde emekçi sınıfların sosyal ve ekonomik haklarının genişletilmesi amacına yönelik tüm savaşımları kapsayan bir öğreti" olarak tanımlanabilir . Fakat ayrıntılara girildiği zaman meselenin böylesine kolay açıklanabilir ve yalın olmadığı görülecektir . Örneğin daha sonra Bolşevik Parti adını alan ve Rus Çarlığı'nda bir devrim gerçekleştirerek SSCB'yi kuran partinin adı da Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ydi . Buna karşılık Almanya'da Rosa Luxemburg yönetiminde benzer bir eylem yapmak isteyenleri engelleyen parti de Almanya Sosyal Demokrat Partisi adını taşıyordu . Aynı ad altında çok farklı beklentiler olabilmektedir . Kaldı ki günümüz

  dünyasında farklı ülkelerdeki sosyal demokrat partiler , çok daha kesin sınırlarla birbirinden ayrılabilmektedir . Tüm bunların dışında aynı ülke içinde öylesi sosyal demokrat hareketler olabilmektedir ki , aralarında ad aynılığından başka ortak bir nokta bulmak mümkün olmamaktadır .

  Tarihsel olarak sosyal demokrasinin gelişimine baktığımız zaman öncelikle 19 . yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasında sanayi işçilerinin sayıca ve toplum içindeki oran olarak hızla büyüdükleri noktasından harekete geçmek gerekir . İşte sosyal demokrasi bu sanayi işçilerinin taleplerinin dile gelmesinden başka bir şey değildir . Fakat burada bir hususun baştan açıklanması gerekir . İşin o aşamasında sosyalizmle sosyal demokrasi arasında kuramsal bir farklılık gözetilmediği gibi , talepler açısından bir farklılık gözlenmesi de mümkün değildi . Kapitalist

  toplumun kurumlarını , yapısını ve inancını , işçi sınıfının yararına değiştirmek isteyen tüm görüşler , sosyal demokrasi olarak adlandırılıyordu . Günümüzde "sağ" ve "sol" ayrımı o günlere oranla çok değişmiş bulunmaktadır . Gerçekten o dönemde sağ dendiği zaman anlaşılan mutlakıyetçiler , monarşistler ve çok ufak bir kısım liberallerdi . Sol dendiği zaman ise liberallerin büyük bir

  bölümü ve sosyal demokratlar anlaşılırdı . Günümüzde ise sağı liberalistler temsil ederken , sosyal demokratların bir bölümü de sağ içinde görülebilmektedir . Buna karşılık sol , sosyalistler ile diğer sosyal demokratlardan oluşmaktadır . Pek çok yazarın özenle vurguladıkları gibi liberallerle sosyal demokratlar arasındaki ayrım , bundan elli sene önce oldukça fazlaydı . Ancak günümüzde bu

  ayrım çok azalmıştır . Belki de birçok kuşak sonra tüm olarak kaybolacaktır . Zira liberaller , gitgide sosyal bir nitelik kazanırken , sosyal demokratlar , mülkiyet ve ekonominin devlet tekelinde bulunması konusundaki düşüncelerini önemli ölçüde yumuşatmışlardır . Hatta ilginç bir nokta olarak , günümüz ABD'sinde "liberal" olarak adlandırılan bir kişinin görüşleri , Avrupa'da sosyal demokrat olarak adlandırılan kişilerin görüşleriyle aynıdır . Yani Avrupa'da sosyal demokrat olarak nitelenen görüşler , ABD'de liberal olarak nitelenmektedir . Ayrıca günümüzde sosyal demokrat partilerden pek çoğunun ekonomik alanda savunduklarının liberalizmden başka bir şey olmaması çok ilginçtir .

  Sosyal demokrasinin sosyalizmden gitgide uzaklaşması ve liberal görüşleri savunmaya başlaması yönündeki gelişmeler , 20 . yüzyılın başlarına denk düşmektedir . Yani sosyalizmle sosyal demokrasi arasında başlayan uzaklaşmanın kristalleşmesi ancak 20 . yüzyılın başlarında olmuştur . Zira gerek I .

  Enternasyonal'de ( 1864 , 1876 ) ve gerekse II . Enternasyonal'de ( 1889--914 ) sol düşüncenin tüm farklı anlayışları temsil edilmiştir . Ancak devrimden sonra SSCB'de toplanan III . Enternasyonal'le yolların iyice ayrıldığı ortaya konmuştur .

  Sosyal demokrasi , devletin ödevlerini artırdığı gibi , halkın ödevlerini de artırmaktadır . Burada siyasetin kapsamı genişlemektedir . Devletin temel görevi , var olan özgürlükleri korumak değil , var olması gereken özgürlüklerin ortamını hazırlamaktır . Servetin belirli ellerde toplanması , farklı gelir grupları arasındaki büyük farklar , fırsat eşitliğinin yokluğu , işsizlik gibi hususlar

  sosyal demokrasinin ilk mücadele hedefleri olmaktadır . Sosyal demokrat terimi , sosyal demokrasi taraflarını ifade etmek için kullanılan bir terimdir . 19 . yüzyılın ikinci yarısında Marksist eğilimli parti mensupları için kullanılan bu kavram , daha sonraları ılımlı sosyalistler için kullanılmıştır . Bugün ise sosyal demokrasi , kavramın taşıdığı belirsizlik paralelinde sosyal görüşlü liberaller için kullanıldığı gibi ılımlı sosyalistler için de kullanılmaktadır .

  DEMOKRASİ KAVRAMI

  Demokrasi , halkın , halk tarafından , halk için yönetimidir . Kısaca , halkın kendi kendini yönetmesidir . Siyasal otoritenin , millete ait olduğu bir rejimdir . Buna göre demokrasi , halkın egemenliği , halkın iktidarı demektir . Genel siyasetin , halkın kendisi tarafından yönlendirilip ve halkın eliyle tespit olunduğu anlamını taşır . Demokrasi denilince; aklımıza , egemenliğin halka ait olduğu bir yönetim biçimi gelir . Halk , bu hakkı ya doğrudan doğruya ya da seçeceği temsilcileri aracılığı ile kullanır . Egemenlik; devlette karar verme yetkisinin kendisinde toplandığı bir otorite veya devlet etkinliklerinde söz sahibi olan bir iradedir . Egemenlik , emir almaksızın emredebilmektir . Halk , egemenliğin kendisine ait olduğunu bilir ve bu egemenliği kurumlar aracılığıyla kullanır . Demokrasi yönetiminde devlet ve bütün kurumlar , birlikte demokratik nitelik taşır . Demokraside , yönetilenlerin ana hak ve özgürlükleri geniş ölçüde tanınır . Yönetenlerin ise yetkileri sınırlanır , eylem ve işlemleri denetlenir .

  Demokrasi; halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir . Milli egemenliğin millete ait olduğu bir rejimdir .

  Uygulama biçimlerine göre demokrasi  Doğrudan Yarı Doğrudan Temsili

  Demokrasi Demokrasi Demokrasi  Doğrudan Demokrasi: Toplumlarda , ilk ortaya çıkan demokrasi örneğidir . Egemenliğin sahibi olan millet devlet işlerini kendisi görür . Halkın tümü zaman zaman toplana-rak devlet işlerini görüşüp kabul eder . Yasaları da kendisi yapar . Günümüzde kalabalık ve büyük toplumlar oluşturan insanların hepsinin toplanması ve kararlar alması zordur . Bu yönetim şekli İlk Çağ'da uygulanmıştır .

  Yarı Doğrudan Demokrasi: Bu demokrasilerde halkı temsil eden , seçimle gelmiş yöneticiler vardır . Bu yöneticilerin yetkileri sınırlı olduğundan kendi başlarına karar veremezler . Alınan kararlar , hazırlanan yasalar halkın oyuna sunulur . Bu yasalar , halk tarafından kabul edilirse uygulanır . Halkın veto etme yetkisi de vardır . Ayrıca halktan kişiler de yasa teklifinde bulunabilirler .

  Temsili Demokrasi: Günümüzde uygulanan demokrasi şeklidir . Halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir . Çünkü halk , belirli bir süre için temsilcilerini seçer . Yönetim yetkisi , geçici bir süre için bu temsilcilere verilmiştir . Seçilenler , milleti temsil etmek durumundadır . Seçilenler , sadece kendine oy verenlerin , ilin veya bölgenin temsilcileri değil , tüm milletin temsilcileridir .

  Milletvekilleri mecliste gerekli görevleri yerine getirerek tüm millete hizmet vermeye çalışırlar . Çalışmaları millet tarafından başarılı görülenler yeniden seçilme şansına sahiptir 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.