Hoşgeldiniz.

Istigrâk Tasavvur et ki muzlim bir şeb-i ecrâm-nâpeydâ: Yatar heybetli âgûşunda dûrâdûr bir feyfâ; Düşen gümrâh için yol bulma yok emvâc-i zulmetten; Gidilmez... Her adim

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  --->: Mehmet Akif Ersoy Şiieleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Istigrâk

  Tasavvur et ki muzlim bir şeb-i ecrâm-nâpeydâ:
  Yatar heybetli âgûşunda dûrâdûr bir feyfâ;
  Düşen gümrâh için yol bulma yok emvâc-i zulmetten;
  Gidilmez... Her adim attikça bir girdâb olur rehzen;
  O rîkistâna batmiş, çalkanan seyyâh-i âvâre
  Nasil müştâk ise bir nûra, bir necm-i rehâkâre;
  Sana ey lem'a-i ümmîd ben de öyle müştâkim;
  Görün bir kerre zîrâ pek karanlik oldu âfâkim!

  Geçir pîş-i hayâlinden ki cûşâcûş bir umman:
  Nişandir yükselen her mevc-i tûfan-hîzi bir dağdan;
  Ölüm var, kurtuluş yok sâhil-i imdâd uzaklarda;
  Demâdem rûh titrer korkudan donmuş dudaklarda.
  O coşkun unsurun savletleriyle uğraşan kimse,
  Nasıl eyler tehâlük bir kenâr-ı tesliyet görse
  Muhât-ı lücce-i ye's olduğum bir böyle hâlimde
  Senin tayfın da aynıyle o sâhildir hayâlimde.

  Düşün âvâre bir mâder ki: Evlâdından olsun dûr;
  Tahayyül eyle yâhud bir yetîm-i hânüman-mehcûr;
  O bedbahtın nasıl evlâdı hiç gitmezse yâdından;
  Nasıl çıkmazsa mâder, öksüzün bir dem fuâdından;
  Benim yâdım da, ey ârâm-ı can, yâd-ı güzînindir.
  Ne yapsam çünkü manzûrum, senin feyz -i mübînindir:

  Çemen emvâc-ı nûrundur, fidanlar yâl ü bâlindir:
  Sulardan akseden sûret cemâl-i lâyezâlindir.
  Hırâm-ı nâzenînindir o raksan mevceler cûda;
  Mutarrâ nükhetindir gizlenen ezhâr-ı hoş-bûda.
  Leyâlin sînesinde hâbe dalmış nâzenîn eshâr,
  Eder gîsûna yaslanmış cebîn-i pâkini ihtâr.
  Nigâhından saçılmış lem'alardır pîş-i hayrette
  Yüzen ecrâm-ı nûrânûr bahr-i sermediyyette.
  Zemin lebrîz-i âsârın; semâ pâmâl-i envârın:
  Avâlim hep merâyâ-yı nazar pîrâ-yı dîdârın.
  ***
  Çekilmek istemiş de subh-dem bir cây-ı tenhâya,
  Oturmuş sâhil-i deryâya, dalmıştım temâşâya.
  Henüz âfâk açılmıştı: Semâ mahmûr idi hâttâ
  Nümâyân olmamıştı hâb-gâhından güneş hâlâ.
  Derin bir samte müstağrak leb-i deryâda hiç ses yok...
  Sabâ durgun, sular durgun, bütün eşyâda durgunluk!
  O ferş-i nîlgûn üstünde, tıfl-ı nâzenin-vâri,
  Uyurken dâye-i bîdar-ı subhun tıfl-ı envârı;
  Güneş, pîşinde dağlar perde-dâr olmuş, harîmindan
  Göıünmüş, sonra şehrâhında yükselmişti tedrîcen.
  Teâlî eyleyince birzaman bâlâ-yı kudrette,
  Ziyâlar mevc mevc oldu o pehnâ-yı rükûdette.
  Bu cûşişler o dagın havz-ı simîni uyandırdı;
  Sabâ enfâs-ı sevdâ perveriyle dalgalandırdı.
  Açıklardan gelen emvâc-ı peyderpeyle, sâhilden
  Demâdem oldu vecd-efzâ, hazin bir nağme, birşîven.
  Kulak verdim o âhenge: Meğer âheng-i şi'rinmiş!
  O cûşiş-zâr olan kulzüm senin ummân-ı fikrinmiş,
  Güneş: Rûhun imiş; bir huzme şeklinde inen nûru:
  O menba'dan hurûşan sânihanmış doğrudan doğru.
  Tecellî etti artık anladım: Sensin bütün dünyâ..
  Bu senlikte fakat ey yâr-ı gaib, ben neyim âyâ?


  Paylaş Facebook Twitter Google


 2. İstiklâl Marşı

  - Kahraman Ordumuza -

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
  O benimdir, o benim milletimindir ancak.

  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
  Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl
  Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
  Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
  "Medeniyyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

  Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
  Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

  Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
  Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
  Bu ezanlar - ki şahâdetleri dinin temeli -
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım,
  Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
  Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
  O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
  Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! 3. Kârî...

  Bana sor sevgili kâri; sana ben söyliyeyim,
  Ne hüviyyette şu karşında duran eş'ânm;
  Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
  Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım.
  Şi'r için "göz yaşı" derler; onu bilmem, yalnız,
  Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
  Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
  Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
  Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa; 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.